Introduksjon

Møt Frank og Mari. De bor i Jøvik og må hver dag gjennom vinteren passere frem og tilbake flere ganger forbi fire skredpunkter. Det skjer hver vinter at de blir forhindret fra å reise til og fra jobb, og en gang var det nære på at bilen ble tatt av et skred mens den sto i ro fordi veien var sperret av et tidligere skred. Frank og Mari kjenner seg utrygge, spesielt med tanke på deres to barn som også er avhengig av å passere skredpunkter på vei fram og tilbake til korps og fotballtrening.

Markedsdialog med Troms og Finnmark Fylkeskommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) inviterer med dette til markedsdialog rundt utvikling av et produkt med stort markedspotensial, stor samfunnsmessig betydning, og hvor den vinnende løsningen kan lede fram til en direkte anskaffelse.

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. I tillegg til faren for selv å bli tatt av skred, så er det et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen. Det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i. Dette kan også bidra til å hindre næringstransport med viktig last.

Det er rundt 1500 snøskredpunkt langs norske veier og omtrent 170 av disse er langs fylkesveiene i Troms og Finnmark. Årlig bruker vi i Norge nærmere 2 milliarder kroner på ulike skredtiltak og Troms og Finnmark fylkeskommune bruker alene omtrent 175 millioner kroner på formålet. Skred er således å anse som en stor samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer livskvalitet, hindrer framkommelighet og reduserer forutsigbarheten i hverdagen for både private og næringsliv. Klimaendringer kan også føre til at problemet øker i omfang.

I jakten etter en løsning på denne utfordringen har Troms og Finnmark fylkeskommune fått tildelt 10 millioner kroner til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap. Her skal fylkeskommunen i samarbeid med kommersielle aktører utvikle et system som presist og effektivt kan detektere snøskred som har truffet vei, om det er kjøretøy inne i skredområdet og varsle om dette.

Potensielle leverandører

Bakgrunn –dagens situasjon

Med nærmere 200 snøskredpunkt i regionen gjør det at sikring med konvensjonelle tiltak vil ta flere tiår. Dette innebærer at på majoriteten av skredpunktene i Troms og Finnmark, og Norge for øvrig, finnes det ikke varsling utover det som oppdages av reisende og blir meldt inn. Mange av skredpunktene er også på forholdsvis lavtrafikkerte veier, noe som innebærer at det kan ta lang tid fra en skredhendelse inntreffer og til skredområdet er gjennomsøkt med tanke på trafikanter. Mange av skredområdene er også på smale veier med stor andel tungtrafikk. Dersom et vogntog kjører inn i et skred som sperrer veien kan det ofte være vanskelig å snu kjøretøyet og komme seg ut av skredområdet. Hvis det da kommer flere kjøretøy inn i området blir det enda vanskeligere, og de utsetter seg for en stor risiko gjennom lang tids eksponering for nye snøskred.  

Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor en strategi på å ta i bruk forebyggende skredkontroll, varsling og ny teknologi for å få mest mulig sikring for pengene. Det er med andre ord et stort marked for innovative løsninger, og fra vår deltakelse i internasjonale skredfora vet vi at det også er et internasjonalt marked.

Vi har i dag løsninger som gjennom bruk av radar, geofoner eller infralyd detekterer snøskred i det de utløses, og så stenge veien før snøskredet treffer. De fleste snøskred treffer aldri veien, og fordi eksisterende løsninger er relativt upresise stenges veiene ofte unødvendig og en må så sende ut driftspersonell for å avgjøre om veien er sperret av skred eller ikke. Disse løser heller ikke utfordringen med deteksjon av om det er kjøretøy inne i skredområdet.

I tillegg er eksisterende løsninger relativt kostbare, noe som gjør at det ikke er samfunnsøkonomisk gjennomførbart å implementere disse på mange av snøskredpunktene vi har langs norske veger.

Målet med anskaffelsen

Dialogprosessen

Prosessen er planlagt gjennomført i fire deler. Alle delene er åpne for alle, og vi oppfordrer alle som er interesserte til å delta i dialogprosessen. Vi presiserer imidlertid at man ikke må delta i prosessen for å levere anbud. Man kan også velge å delta på utvalgte aktiviteter. Deltakelse i dialogprosessen vil ikke bli tillagt vekt i vurderingen av innleverte anbud.

  • Del 1 – Dialogmøte med i regi av ITS Norway
  • Del 2 – Dialogkonferanse med gruppearbeid
  • Del 3 – Møter med relevante nettverk *
  • Del 4 – Innspillsnotater**
  • Del 5 – Én-til-én-møter*
  • Del 6 – Dialogkonferanse nr 2 med fokus på matchmaking mellom leverandører

*Ønsker du å booke én-til-én møter eller en presentasjon i ditt nettverk? Klikk her for å komme til vår bookingløsning, eller kontakt prosjektleder Espen Lauvlund Nilsenved spørsmål
(espen.nilsen@tffk.no / 951 561 61)

**Vi vil gjøre en vurdering på om vi har behov for innspillsnotater i forkant av én-til-én-møtene, og rammen for innspillsnotatene vil besluttes underveis i dialogprosessen

Formålet med dialogprosessen er få innspill fra leverandørmarkedet på hvordan vi best skal kunne gjennomføre anskaffelsen for å dekke behovet vårt. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en funksjonsbeskrivelse som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine forslag til løsninger, planer og visjoner, så sikrer vi også at leverandørene blir hørt. Innspillene fra leverandørene behandles som forretningshemmeligheter. Vi ønsker at de løsningsforslag som blir presentert er beskrevet på et overordnet og funksjonelt nivå. Det er mulig å sende inn innspillsnotat uten å delta i dialogkonferansen eller én-til-én møtene.

Foreløpig fremdriftsplan
for dialogprosessen:

Dato/tid
Beskrivelse
Kommentar
8. januar, kl 10 - 12
Dialogmøte i regi av ITS Norway
Link til videoopptak og presentasjoner
22. januar
Frist for registrering til dialogkonferanse
Ønsker du å delta men påmeldingsfristen er utløpt? Ta kontakt så løser vi det
27. januar, kl 9-13
Digital dialogkonferanse
Link til program
14.februar
Frist for å be om én-til-én-møter
Link til påmelding
Uke 5 og 8
Møter med relevante nettverk
Er du del av et nettverk som ønsker presentasjon? Ta kontakt!
Uke 5 til 9
Innspillsnotater
Siste frist for innsending av innspillsnotat er 14. mars
Uke 7 til 10
Gjennomføring av én-til-én møter
Link til påmelding
Uke 10
Matchmaking-prosess
Leverandører som kan levere på deler av behovet kan møte andre leverandører og danne konsortier. Mer informasjon blir kunngjort på nettidene og sendt på e-post til deltakerne på dialogkonferansen
Uke 10
Behovsbeskrivelse på høring
Leverandører kan komme med innspill før det endelige konkurransegrunnlaget sendes ut

Kommunikasjon i markedsdialog-fasen

Kontaktinformasjon prosjektleder:
Espen Lauvlund Nilsen
E-post: espen.nilsen@tffk.no
Tlf: 951 56 161

Når prosjektet kommer inn i konkurransefasen skal all formell kommunikasjon foregå i mercell-portalen.

Epilog